Hiện 2 sản phẩm trên một hàng trong Woocommerce

Hiện 2 sản phẩm một hàng trên phiên bản di động trong Woocommerce Theo mặc định thì Woocommerce chỉ hiện 1 cột sản phẩm ở phiên bản di động, với mong muốn chuyển thành 2 cột sản phẩm thì HongHaiNew.com có kinh nghiệm thực hiện theo từng bước như sau: